Teachers-in-Charge for Session 2019-20

S.No. Department Name of Teacher
1 Biochemistry Dr. Rashmi Wardhan
2 Botany Dr. Kiran Bamel
3 Chemistry Dr. Prasanta Kumar Sahu
4 Commerce Dr. Ramesh Kumar Malik
5 Computer Science Mr. Rakesh Yadav
6 Economics Ms. Bhumika Bhavnani
7 English Dr. Chakpram Priyanka
8 Geography Dr. B.S. Dahiya
9 Hindi Dr. Darshan Pandey
10 History Dr. Amarjiva Lochan
11 Mathematics Dr. Neetu Rani
12 Physical Education Mr. Gaurav Goel
13 Physics Dr. S.K. Yadav
14 Political Science Dr. V. P. S. Malik
15 Sanskrit Dr. Rajneesh
16 Zoology Dr. Sunita Gupta
17 BBE Ms. Urvashi Sahitya