011-25116644,
011-25155551

Faculty

Prof. Shiv Kumar Sahdev

M.Sc., Ph.D.

Associate Professor

Shiv_sahdev@yahoo.co.in

Curriculum Vitae

Dr. Babita Gupta

M.Sc., M.Phil., Ph.D

Associate Professor

-

Curriculum Vitae

Dr. Aparna Jain

M.A, M.Phil, Ph.D.

Associate Professor

jainaparna@yahoo.com

Curriculum Vitae

Prof. Mridula Budhraja

M.A., M.Phil., Ph.D

Professor

mridubudhraja@yahoo.co.in

Curriculum Vitae

Dr. Surbhi Madan

M.Sc., M.Phil., Ph.D.

Associate Professor

surbhimadan@gmail.com

Curriculum Vitae

Mr. Ashesh Kr. Jharwal

M.Sc.

Assistant Professor

ashesh.math@gmail.com

Curriculum Vitae

Dr. Shilpi Verma

M.Sc., Ph.D.

Assistant Professor

vermashilpi@yahoo.com

Curriculum Vitae

Mr. Jitendra Singh

M.Sc., M.Tech.

Assistant Professor

jitu.iitd@gmail.com

Curriculum Vitae

Dr. Vandana

M.Sc, M.Phil, Ph.D

Assistant Professor

vandanarajpal.math@gmail.com

Curriculum Vitae

Mr. Manish Kumar Meena

M.Sc.

Assistant Professor

manish.math93@gmail.com

Curriculum Vitae

Dr. Neetu Rani

M.Sc., M.Phil., Ph.D.

Assistant Professor

Neetu.october@gmail.com

Curriculum Vitae

Mr. Uttam Kumar Sinha

M.Sc., M.Phil.

Assistant Professor

uksinha.math@gmail.com

Curriculum Vitae

Dr. Jeetendra Aggarwal

M.Sc., Ph.D.

Assistant Professor

jitenaggarwal@shivaji.du.ac.in

Curriculum Vitae

Ms. Deepti

M.Sc., NET-JRF, GATE

Assistant Professor

Deepti_math@yahoo.com

Curriculum Vitae

Mr. Ankush Kumar

M.Sc.

Assistant Professor

write4ankush@gmail.com

Curriculum Vitae

Mr. Nitesh Kumar

M.Sc.

Assistant Professor

nkbaldia.1993@gmail.com

Curriculum Vitae

Ms Soni

M.Phil , M.A, B.A ( MATHEMATICS )

Assistant Professor

soni.gupta30@gmail.com

Curriculum Vitae